foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Thị Bé; TS. Đinh Xuân Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về định tội danh Tội trộm cắp tài sản theo quy định của BLHS Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp, bảo đảm định tội danh đúng tội phạm này trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

 

Tác giả: Huỳnh Hoàng Anh; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ A107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu một cách hệ thống và khoa học các cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn việc áp dụng biện pháp tư pháp Giáo dục tại trường giáo dưỡng. Đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự về biện pháp tư pháp Giáo dục tại trường giáo dưỡng và kiến nghị bảo đảm áp dụng biện pháp tư pháp Giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi.

 

Tác giả: Dương Thị Chúc Ly; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597/ L600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu quy định của pháp luật tố tụng hình sự về thực hành quyền công tố trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và thực tiễn thực hiện. Trên cơ sở đó, đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân trong thực tế.

 

Tác giả: Đỗ Hồng Quang; TS. Đinh Xuân Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597017/ Qu106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền được trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự, luận văn đi sâu phân tích làm rõ thực trạng đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự, những tồn tại, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam.

 

Tác giả: Kim Thị Thane Nom; TS. Phan Anh Tuấn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận của luật hình sự và thực tiễn áp dụng của tội hành hạ người khác theo quy định Điều 140 của Bộ luật hình sự năm 2015, trong nội dung đề tài này, tác giả sẽ đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khi áp dụng quy định pháp luật hình sự về tội hành hạ người khác.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn