Tác giả: Nguyễn Công Luận; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ L502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng; đề ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra.