foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Mau; TS. Lê Nguyên Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ M111. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ những vấn đề lý luận về nguyên đơn dân sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam cùng với những vấn đề còn bất cập của pháp luật và thực tiễn giải quyết vụ án, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về nguyên đơn dân sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam. Với mục đích đã được xác định, luận văn có nhiệm vụ tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản sau: Phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về nguyên đơn dân sự theo luật tố tụng hình sự, trong đó có so sánh, phân biệt nguyên đơn dân sự với một số chủ thể tham gia tố tụng khác theo luật tố tụng hình sự Việt Nam. Phân tích những quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về nguyên đơn dân sự. Đánh giá thực tiễn về xác định nguyên đơn dân sự; thực hiện quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn dân sự. Đưa ra các kiến nghị cụ thể ở góc độ hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự và bảo đảm thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng hình sự về nguyên đơn dân sự.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn