Tác giả: Nguyễn Thị Tú Anh; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ A107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu những vấn đề mang tính khái quát chung về công tác kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự của Viện kiểm sát nhân dân; nghiên cứu và phân tích cụ thể từng nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự; tìm hiểu và đánh giá thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự, từ đó tác giả đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác này của Viện kiểm sát nhân dân.