Tác giả: Nguyễn Ngọc Yến; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích của luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc quy định quyền và nghĩa vụ người làm chứng, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong các quy định pháp luật về vấn đề này từ đó tìm ra những nguyên nhân và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về người làm chứng trong TTHS, góp phần nâng cao nhận thức, thực hiện có hiệu quả quyền và nghĩa vụ của người làm chứng trong TTHS.