foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hà Chí Đệ; TS. Phạm Văn Beo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 84Tr. Số định danh: 345.597/ Đ250. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xuất phát từ tình hình nghiên cứu về căn cứ quyết định hình phạt, người viết nhận thấy cần có sự nghiên cứu toàn diện, có hệ thống tại Điều 50 của BLHS hiện hành, dựa trên kết quả nghiên cứu về lý luận, từ đó đánh giá thực tiễn áp dụng trong hoạt động xét xử ở một số Tòa án trong và ngoài tỉnh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn