Tác giả: Bùi Phước Hảo; PGS. TS. Trần Quang Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu sự phân phối ứng suất dưới bản đế ứng với một số trường hợp chịu lực khác nhau;

- Dựa trên kết quả nghiên cứu và một số quy định của Eurocode 3 để thiết kế chân cột thép dùng phương pháp diện tích hữu hiệu.

Register to read more ...