foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thành Công; PGS. TS. Trần Quang Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 624.1772 / C455. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô phỏng sơ đồ kết cấu trên phần mềm Etabs để xác định ngoại lực tác dụng lên dầm chuyển;

- Phân tích lý thuyết tính toán và cấu tạo dầm chuyển theo phương pháp giàn ảo quy định trong tiêu chuẩn Mỹ ACI 318 - 14;

- Thiết kế hệ kết cấu dầm chuyển cho các trường hợp cụ thể có thực trong thực tế: dầm đỡ cột, dầm đỡ vách cứng, dầm công sôn;

- Đưa ra các lời khuyên khi thiết kế kết cấu dầm chuyển.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn