Tác giả: Đoàn Công Chánh; TS. Lê Khánh Toàn (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu xây dựng thành phần cấp phối và xác định các đặc trưng cơ lí của gạch xi măng không nung sử dụng bột đá, tro bay và xỉ than trong thành phần cấp phối.