foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đoàn Kim Ngọc; PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 109Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ Ng419. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Góp phần ứng dụng lí thuyết dạy học trải nghiệm vào thực tiễn dạy học ở trường phổ thông. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh lớp 11 qua các hoạt động trải nghiệm.

 

Tác giả: Nguyễn Duy Lam; PGS. TS. Nguyễn Kim Châu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ L104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Vận dụng hình thức tổ chức thuyết trình trong dạy học văn học trung đại Việt Nam ở lớp 10 để phát triển năng lực hợp tác cho học sinh

Tác giả: Đồng Văn Thành; TS. Huỳnh Vũ Lam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.6/ Th107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn của đánh giá và đánh giá theo hướng phát triển năng lực môn Tiếng Việt Tiểu học. Đề xuất các nguyên tắc, quy trình xây dựng công cụ đánh giá, chuẩn đánh giá năng lực trong dạy học tiếng việt lớp 2. Xây dựng công cụ đánh giá và thực nghiệm.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Trường; TS. Huỳnh Vũ Lam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.2071/ Tr561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của phát triển năng lực văn học cho HS qua dạy đọc hiểu truyện dân gian . Đề xuất được biện pháp DH phát triển năng lực văn học cho HS lớp 6 qua dạy đọc hiểu truyện dân gian. Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất.

 

Tác giả: Võ Thị Ngọc Kiều; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 149Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.2071/ K309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ việc xây dựng và hướng dẫn tổ chức các hoạt động khai thác nguồn tư liệu tham khảo khi DH VHDG trong CT Ngữ văn bậc TH, luận án sẽ góp phần đổi mới PPDH theo đặc thù thể loại, theo định hướng phát triển năng lực, và hướng đến một môi trường, PPDH hiện đại, phù hợp với yêu cầu đổi mới và sự phát triển của xã hội nói chung, nền giáo dục Việt Nam nói riêng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn