Tác giả: Huỳnh Thị Nhớ; PGS. TS. Lã Nhâm Thìn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 110Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 895.92210712 Nh459. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

Nghiên cứu về việc tiếp cận và dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại, luận văn hướng đến những mục đích sau:

- Nghiên cứu khái quát chung về truyện ngắn; vị trí, vai trò của TNVNHĐ trong chương trình THPT.

- Trên cơ sở lí luận và thực tiễn, từ đó mà định hướng tiếp cận và dạy học TNVNHĐ trong chương trình Ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại.

- Thiết kế giáo án và tiến hành dạy học thực nghiệm, sau đó đánh giá kết quả để khẳng định hiệu quả của việc tiếp cận và dạy học TNVNHĐ trong chương trình Ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại ở trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành.

Register to read more ...