Tác giả: Nguyễn Bình Thạnh; TS. Nguyễn Bửu Huân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 49Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.3 / Th107. Vị trí: Phòng đọc.

Research aims:

The aim of the study is to investigate students’ attitudes towards pair work activities in speaking lessons at a college of tourism in Can Tho City. The study is guided by the research question: What are students’ attitudes towards pair work activities in speaking lessons?