Tác giả: Cao Thị Bạch Mai; TS. Nguyễn Thị Phương Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 808.042 / M103. Vị trí: Phòng đọc.

Research aims:

The purpose of this study is to examine whether there is any relationship between extensive reading and the improvement of EFL students’ writing ability. The focus of the investigation is on the influences of extensive reading on the participants’ writing ability. Also, the study examines students’ attitude towards the use of extensive reading.