Tác giả: Thạch Hùng; TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / H513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Khảo sát năng lực tiếp nhận truyện dân gian trong sách giáo khoa Ngữ Văn 10 (Cơ bản) của học sinh Khmer và có sự đối chiếu với HS Kinh;

- Đánh giá những yếu tố tác động đến năng lực tiếp nhận truyện dân gian của HS Khmer;

- Đề xuất những quy trình và phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận truyện dân gian của HS Khmer ở trường THPT Tập Sơn.