Tác giả: Cao Thị Mai Hương; PGS. TS. Dương Thị Hồng Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 895.9223071/ H561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa cơ sở lí luận của các mô hình dạy đọc truyện ngắn; các mô hình dạy đọc phát triển năng lực người học;

- Đánh giá về thực trạng dạy học truyện ngắn hiện nay;

- Đề xuất mô hình dạy đọc mới;

- Thực nghiệm mô hình đề xuất và đánh giá để kiểm tra tính khả thi của mô hình.