Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Nga; PGS. TS. Dương Thị Hồng Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ Ng100. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cách thức tổ chức dạy học Ngữ văn theo hướng trải nghiệm bằng hình thức dạy học dự án.

Đề xuất quy trình tổ chức dự án để triển khai dạy học Ngữ văn theo hướng trải nghiệm phù hợp với thực tiễn nhà trường phổ thông.