Tác giả: Mai Thị Thúy Lan; TS. Trần Minh Hường (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ L105. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu vận dụng cách thức tổ chức hoạt động dạy học theo hình thức sân khấu hóa tác phẩm nhằm rèn luyện năng lực trải nghiệm sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực.