Tác giả: Lê Thị Dung; TS. Nguyễn Đình Thu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.1/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Aiming to help non-English major students at Kien Giang Teachers College to understand the roles of vocabulary learning strategies and to apply them appropriately in improving their vocabulary achievement.