Tác giả: Vi Kim Huệ; PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.4/ H507. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thus this study aims to investigate the correlation between reading strategies and reading comprehension. To achieve this aim, it deals with the two objectives of finding out the correlation between reading strategies and reading ability, and determining how students construct meaning from the texts.