Tác giả: Trần Thu Cúc; TS. Nguyễn Đình Thu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.4/ C506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Based on the analysis of the background and the positive effects of jigsaw method on students’ reading comprehension, the present study is conducted to examine the effects of jigsaw II technique on students’ reading comprehension. The second aim is to explore students’ perceptions towards the jigsaw II technique