Tác giả: Lê Quang Thiện; TS. Nguyễn Trung Cang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.1/ Th305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

The present research is conducted to obtain two research aims. The first aim is to investigate the impacts of total physical response on students’ vocabulary learning. The second aim is to find out the students’ perceptions toward learning English vocabulary through TPR.