Tác giả: Phạm Quốc Dự; TS. Nguyễn Thị Phương Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.007/ D550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

First, the author would like to help his students be aware of the importance of reading comprehension in learning English. Second, the main aim is to investigate whether the implementation of top-down approach, via top-down strategies, will yield positive effects on EFL upper secondary students’ reading comprehension skill.