Tác giả: Nguyễn Thị Thảo; TS. Đặng Tấn Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.007/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

The study is aimed to achieve the following objectives: To examine the students’ understanding of task-based approach on language learning? To explore students’ perceptions on learning task-based language learning in classroom practice?