Tác giả: Trần Thị Cẩm Loan; PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 808.042/ L406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

The study attempts to explore the effects of collaborative writing on EFL learners’ writing ability and how EFL students perceive collaborative writing after a prolonged engagement in such activity.