Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Mụi; TS. Nguyễn Huỳnh Trang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.00712/ M510. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

This study aims at finding the teachers’ perceptions towards strengths and weaknesses of “Tiếng Anh 5” textbook (designed by MOET in collaboration with Macmillan East Asia), and then recommendations from teachers for those weaknesses to have a better improvement for the future republication of this textbook.