Tác giả: Thạch Ngọc Châu; TS. Đinh Lư Giang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.932/ Ch125. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ cở lí luận về việc dạy học từ vay mượn Pali-Sanskrit trong SGK tiếng Khmer quyển 5, 6, 7. Khảo sát thực trạng dạy từ vay mượn Pali-Sanskrit trong SGK tiếng Khmer quyển 5, 6, 7 hiện nay tại một số trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất cách thức dạy học từ vay mượn Pali-Sanskrit trong SGK tiếng Khmer quyển 5, 6, 7 và thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi của việc đề xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong việc dạy học ngữ văn Khmer nói chung, dạy học từ vay mượn từ tiếng Pali-Sanskrit nói riêng. Hệ thống những từ vay mượn Pali-Sanskrit trong SGK tiếng Khmer quyển 5, 6, 7 đồng thời đối dịch những từ vay mượn này sang tiếng Việt.