foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Trường Giang; ThS. Đặng Hoàng Vũ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.8/ Gi106. Vị trí: Phòng đọc.

Nội dung:

Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về hệ thống Aquaponics. 1.2. Tổng quan về board Arduino và cảm biến.

Chương 2. NỘI DUNG

2.1. Thiết kế mô hình Aquaponics. 2.2. Chi thiết thiết bị của mô hình Aquaponics. 2.3. Thiết kế bộ giám sát và điều khiển hệ thống Aquaponics. 2.4. Cây trồng – cá.

Chương 3. THỰC NGHIỆM GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG AQUAPONICS SMART

3.1. Chọn server chính cho hệ thống. 3.2. Gửi lệnh điều khiển Arduino lên server. 3.3. Thiết kế web. 3.4. Nguyên lí giám sát và điều khiển hệ thống.

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn