foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kiên Sua Sa Đây; ThS. Huỳnh Minh Như Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 331.1204240835 / Đ126. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Để tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác xã hội với việc làm cho Thanh niên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ”, sinh viên nghiên cứu đưa ra một số mục tiêu cụ thể như sau: Tìm hiểu hệ thống hóa cơ sở lý luận Công tác xã hội, Công tác xã hội với cộng đồng, việc làm, thất nghiệp và thanh niên. Tìm hiểu thực tiễn về việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đánh giá thực trạng việc làm của thanh niên trên địa bàn tỉnh để làm rõ những ưu điểm, hạn chế của việc giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tìm hiểu nhu cầu của thanh niên trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Nghiên cứu đưa ra một số giải pháp khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động công tác xã hội với giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn