foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Thị Kim Phụng; Đặng Thị Hân Ly (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.72/ Ph513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài “Kế toán các khoản phải thu, phải trả tai Công ty TNHH MTV Thương ̣ mại - Vân tải Trường Anh” đươc thực hiện để đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiên công tác hạch toán kế toán các khoản phải thu, phải trả tai Công ty ̣ Trường Anh nhằm nâng cao hiệu quả hoat động kinh doanh.

 

Tác giả: Trần Thị Hoa; ThS. Nguyễn Trần Diễm Trinh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.836/ H401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài được thực hiện nhằm để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến sản phẩm bảo hiểm Mô tô – Xe máy, tìm hiểu rõ, nắm vững các nguyên tắc, phương pháp kế toán, trường hợp bồi thường bảo hiểm trong đề tài “Kế toán Bảo hiểm Mô tô – Xe máy tại Công ty Bảo hiểm PJICO Trà Vinh”, nhằm đưa ra các đề xuất nâng cao hình thức cung cấp bảo hiểm mô tô – xe máy ra thị trường.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhiên; ThS. Nguyễn Thiện Thuật (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.867/ Nh305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Khánh Phong – Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh từ đó đề ra một số giải pháp giúp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đá mài, đá cắt tại Công ty TNHH Khánh Phong.

 

Tác giả: Hà Huỳnh Khánh Duy; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.73/ D522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long (2015 - 2017), nhận xét ưu và nhược điểm còn tồn tại trong thời gian tại đơn vị để từ đó đề xuất giải pháp tiêu biểu nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ của công ty trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trần Ngọc Thảo Nhi; Nguyễn Thị Phúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.869/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Xáng Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp một cách hợp lý, tiết kiệm chi phí, nguồn lực kinh tế và nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn