foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Bé Mai; Nguyễn Hùng Huy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 136Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.76/ M103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại DNTN Minh Đức. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại DNTN Minh Đức.

 

Tác giả: Thạch Thị Tuyết Nhi; ThS. Nguyễn Thiệt Thuật (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.867/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DNTN nhà hàng Mỹ Khánh từ đó đề ra một số giải pháp  giúp  hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DNTN nhà hàng Mỹ Khánh

 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngọc; Phan Thanh Huyền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.7/ Ng419. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng và tình hình công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long, nhận xét ưu và nhược điểm còn tồn tại trong thời gian qua của đơn vị từ đó đề ra các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm của công ty trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Trinh; Phan Thanh Huyền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.15/ Tr312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải Trà Vinh thông qua báo cáo tài chính, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên; Nguyễn Thị Thanh Thủy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 192Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.839/ Ng527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Minh Đức – Thành phố Trà Vinh. Đánh giá những ưu nhược điểm về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn