foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hà Minh Hiền; Bùi Thanh Long (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:657.46/ H305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng và công tác nộp thuế giá trị gia tăng tại Công ty Xăng dầu Trà Vinh – TP Trà Vinh – tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và công tác nộp thuế giá trị gia tăng tại Công ty Xăng Dầu Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Linh; Nguyễn Thị Diễm Trinh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.46/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng kế toán thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và nâng cao hiệu quả thu thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Trà Vinh năm 2020

Tác giả: Trần Thị Diễm My; Văng Minh Thuận (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.3/ M600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng lập báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp, chỉ thế mạnh hoặc bất ổn trong sản xuất kinh doanh, và bên canh đó thấy được nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp, từ đó đề xuất một số biện pháp quản trị tài chính đúng đắn và kịp thời nhằm sử dụng vốn có hiệu quả.

Tác giả: Đặng Thảo Tường Vy; Nguyễn Thị Diễm Trinh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 102Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.46/ V600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng kế toán thuế TNDN tại Cục thuế tỉnh Trà Vinh năm 2019 (điển hình là công tác kê khai và quyết toán thuế TNDN của Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn tỉnh Trà Vinh do Cục thuế tỉnh Trà Vinh quản lý). Đề xuất giải pháp một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế TNDN và nâng cao hiệu quả thu thuế TNDN tại Cục thuế tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Lâm Thanh Tú; Nguyễn Thị Mỹ Ân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.839/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng kế toán các khoản phải thu tại Công ty TNHH MTV Công Linh. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các khoản phải thu, giúp Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn