foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến; Dương Thị Tuyết Anh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 144Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 657 / Y603. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đánh giá thực trạng kế toán nợ phải thu, phải trả tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu, phải trả tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Cơ sở lý luận nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán của doanh nghiệp;

- Thực trạng và tình hình nợ phải thu khách hàng và phải trả người bán tại Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán tại Công ty cồ phần Xăng dầu dầu khí Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn