foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Vương Thị Yến; Nguyễn Châu Hùng Tính (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 96Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 657 / Y603. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề tài “Kế toán nợ phải thu và nợ phải trả tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Âu” được nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng của công tác kế toán nợ phải thu và nợ phải trả tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Âu, để từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nợ phải thu và nợ phải trả tại công ty này.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về công tác hạch toán kế toán nợ phải thu và nợ phải trả;

- Thực trạng của công tác hạch toán kế toán nợ phải thu và nợ phải trả tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Âu;

- Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nợ phải thu và nợ phải trả tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Âu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn