foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Diễm My; Văng Minh Thuận (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.3/ M600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng lập báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp, chỉ thế mạnh hoặc bất ổn trong sản xuất kinh doanh, và bên canh đó thấy được nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp, từ đó đề xuất một số biện pháp quản trị tài chính đúng đắn và kịp thời nhằm sử dụng vốn có hiệu quả.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn