foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Thanh Huyền; Phan Thanh Huyền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.76/ H527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở đánh giá, phân tích thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH MTV Thương Mại Gia Hạo, thấy được những tồn tại trong kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn