foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Bé Mai; Nguyễn Hùng Huy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 136Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.76/ M103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại DNTN Minh Đức. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại DNTN Minh Đức.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn