foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Kim Ngân; Cô Hồng Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 104Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.835/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Vận dụng cơ sở lý luận về kế toán Chi NSNN để tìm hiểu về kế toán chi Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Trà Vinh trong 3 năm 2014, 2015 và 2016. Phân tích thực trạng Kế toán Chi Ngân sách Nhà nước. Từ đó đề xuất các giải pháp để có thể Chi Ngân sách Nhà nước một cách hiệu quả và hoàn thiện công tác kế toán Chi Ngân sách Nhà nước.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn