foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Yến My, Nguyễn Thanh Hùng (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 51Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.673 / M600 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đán giá thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ đó đề xuất giải pháp nâng cao khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu cụ thể:

- Tổng quát cơ sở lý luận về hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài;

- Đánh giá thực trạng của đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vin giai đoạn 2012 - 2017;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trương Mỹ Hồng, ThS. Nguyễn Tấn Đạt (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 73Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 382.437 / H455. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề tài nghiên cứu về thực trạng xuất khẩu thủy sản đông lạnh của tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc xuất khẩu thủy sản của Tỉnh trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản đông lạnh của Trà Vinh từ năm 2013-2015;

- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của hoạt động xuất khẩu thủy sản đông lạnh ở Trà Vinh'

- Mục tiêu 3: Giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xuất khẩu thủy sản đông lạnh của tỉnh Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Diệu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 76Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 338.7 / H305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Tìm hiểu, phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2013-2015. Từ đó, có thể thấy được những điểm mạnh, điểm yếu và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh;

- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thúy Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 55Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 382.6 / H561  Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản ở tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng nuôi trồng, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn từ năm 2014 – 2016;

- Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu thủy sản của tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn từ năm 2014 – 2016;

- Đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xuất khẩu thủy sản ở tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Thạch Thị Hiền, Lâm Thị Mỹ Lan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 54Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 338.40959786 / H305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề tài này nhằm nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Trà Vinh, từ đó đề ra giải pháp phát triển ngành du lịch sinh thái tỉnh Trà Vinh nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn