foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Huỳnh Thanh Đông, Phạm Trung Yên (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 65Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 Đ455. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề tài tập trung phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng trong ba năm 2011, 2012, 2013 từ đó đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng cho ngân hàng BIDV chi nhánh Trà Vinh.

Để đạt được mục tiêu tổng quát đã xác định, nội dung nghiên cứu của đề tài sẽ hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Tìm hiểu sản phẩm cho vay tiêu dùng và đánh giá thực trạng tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại BIDV chi nhánh Trà Vinh.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng của BIDV Trà Vinh hiện nay.

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng.

Read more ...

Tác giả: Phạm Thị Bảo Yến, Nguyễn Thị Cẩm Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 92Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 Y603. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2013 nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhất giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng trong thời gian tới.

- Đánh giá tổng quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng giai đoạn 2011 – 2013.

- Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long Chi nhánh Trà Vinh thông qua doanh số cho vay , doanh số thu nợ, tổng dư nợ, nợ quá hạn, nợ xấu và một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay để thấy được những mặt tích cực hay những hạn chế của hoạt động này .

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long Chi chánh Trà Vinh.

Read more ...

Tác giả: Nguyễn Văn Toàn, Phạm Trọng Phẩm (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 58Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 T406. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hiện trạng tình hình tham gia hụi và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro của việc tham gia hụi; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro của việc tham gia hụi của nông hộ ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Để thực hiện được mục tiêu chung đã đề ra, đề tài tập trung giải quyết các mục tiêu cụ thể sau:

Mục tiêu 1: Phân tích hiện trạng tình hình tham gia hụi của nông hộ ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu 2: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro của việc tham gia hụi của nông hộ ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro của việc tham gia hụi của nông hộ ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Hồng Hà (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 71Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 T305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích và đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng.

- Mục tiêu 1: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam chi nhánh Trà Vinh trong 3 năm 2011- 2013.

- Mục tiêu 2: Đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam chi nhánh Trà Vinh.

- Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam chi nhánh Trà Vinh.

Read more ...

Tác giả: Lư Thị Chí Trang, Lâm Thành Nhanh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 97Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 Tr106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trà Vinh nhằm đưa ra một số đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng.

- Mục tiêu 1: Phân tích tình hình hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm 2011 – 2013.

- Mục tiêu 2: Đánh giá hiệu quả của hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm 2011 – 2013.

- Mục tiêu 3: Đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trà Vinh

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn