foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Lanh, Nguyễn Tấn Đạt (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 64Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.15 L107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xây dựng Phú Thành. Từ đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xây dựng Phú Thành.

- Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng sử dụng vốn của công ty

- Mục tiêu 2: Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty

- Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới.

Read more ...

Tác giả: Đoàn Hồng Phướng, Nguyễn Thị Thanh Thủy (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 93Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.15 Ph561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần xây dựng Phú Thành - Thành phố Trà Vinh. Từ đó tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty và đề ra một giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính.

- Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình biến động của tài sản, nguồn vốn qua ba năm 2011, 2012 và 2013 tại Công ty Cổ phần xây dựng Phú Thành – Thành phố Trà Vinh.

- Phân tích các hệ số tài chính như hệ số cơ cấu tài chính, hệ số khả năng thanh toán, hệ số hiệu quả hoạt động, tỷ suất sinh lợi, các khoản phải thu, các khoản phải trả, khả năng luân chuyển vốn, hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng tài sản qua ba năm 2011, 2012 và 2013 tại Công ty Cổ phần xây dựng Phú Thành – Thành Phố Trà Vinh.

- Tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính qua ba năm 2011, 2012 và 2013 tại Công ty Cổ phần xây dựng Phú Thành – Thành phố Trà Vinh.

- Đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính tại Công ty Cổ phần xây dựng Phú Thành - Thành phố Trà Vinh.

Read more ...

Tác giả: Võ Thị Mỹ Lan, ThS. Lê Trung Hiếu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 80Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 L105. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề tài được thực hiện nhằm phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Trà Vinh từ năm 2011 đến năm 2013. Thông qua việc phân tích, so sánh số liệu tại NH qua 3 năm (2011-2013), từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong thời gian tới.

- Phân tích hiệu quả hoạt động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Trà Vinh qua việc tính toán và phân tích các chỉ số đo lường.

- Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tại Ngân hàng.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Thị Huỳnh Anh, Nguyễn Tấn Đạt (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 84Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 A107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Nâng cao hiệu quả hoạt động rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Trà Vinh.

- Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Trà Vinh..

- Phân tích hiệu quả hoạt động rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Trà Vinh.

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động rủi ro tín dụng tại Kienlongbank Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Phạm Huỳnh Xuyến, Hồ Đại Đức (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 72Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 368.32068 X527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu chung của đề tài nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Bảo Việt Nhân thọ Trà Vinh thông qua giải pháp hoàn thiện công tác quản lý mạng lưới đại lý khai thác.

Nhằm thực hiện được mục tiêu chung, đề tài cần phải giải quyết làm rõ các mục tiêu cụ thể như sau:

- Phân tích thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý khai thác bảo hiểm nhân thọ tại công ty Bảo Việt Nhân thọ Trà Vinh.

- Đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác quản lý mạng lưới đại lý khai thác bảo hiểm nhân thọ tại công ty Bảo Việt Nhân thọ Trà Vinh.

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn