foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Đoàn Thanh Tịnh, Nguyễn Thị Ngọc Diệu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 44Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 338.959786 / T312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu chung: Tìm hiểu, phân tích và đánh giá tình hình phát triển của Khu kinh tế Định An giai đoạn 2011-2016. Trên cơ sở đó, tìm kiếm những gì thuận lợi và hạn chế trong quá trình phát triển để từ đó gợi ý các giải pháp thích hợp góp phần vào việc phát triển Khu kinh tế Định An thêm vững mạnh.

Mục tiêu cụ thể:

- Tìm hiểu và phân tích tình hình phát triển của khu kinh tế Định An giai đoạn 2011-2016;

- Từ những kết quả đã có sau khi tìm hiểu và phân tích, tìm ra những hạn chế, khó khăn trong quá trình phát triển của Khu Kinh tế;

- Đề xuất các giải pháp thích hợp góp phần vào việc phát triển KTT Định An theo hướng bền vững.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn