foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Diệu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 76Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 338.7 / H305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Tìm hiểu, phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2013-2015. Từ đó, có thể thấy được những điểm mạnh, điểm yếu và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh;

- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn