foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Yến My, Nguyễn Thanh Hùng (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 51Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.673 / M600 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đán giá thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ đó đề xuất giải pháp nâng cao khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu cụ thể:

- Tổng quát cơ sở lý luận về hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài;

- Đánh giá thực trạng của đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vin giai đoạn 2012 - 2017;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn