foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Thị Yến Nhi; TS. Huỳnh Quang Linh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 75Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.872 / Nh300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đánh giá thực trạng hoạt động Marketing online tại Viện Phát triển Nguồn lực − Trường Đại học Trà Vinh, từ đó đề ra giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các công cụ Marketing online tại Viện, qua đó góp phần nâng cao mục đích hướng tới quảng bá truyền thông của Viện.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hoạt động Marketing online tại Viện Phát triển Nguồn lực Trường Đại học Trà Vinh;

- Xác định các nhân tố tác động/ảnh hưởng đến hoạt động của các công cụ Marketing online tại Viện Phát triển Nguồn lực Trường Đại học Trà Vinh;

- Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing online tại Viện Phát triển Nguồn lực Trường Đại học Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn