foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Phương Tuyền, Diệp Huyền Thảo (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 70Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề tài nghiên cứu về Quyền tranh tụng theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015. Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật về quyền tranh tụng để thấy được sự tiến bộ, hoàn thiện của pháp luật tố tụng dân sự trong việc bảo đảm quyền công dân cũng như sự phù hợp giữa pháp luật Việt Nam với chuẩn mực quốc tế về quyền tranh tụng của công dân trong pháp luật tố tụng. Từ những nghiên cứu lý luận và thực tiễn, người viết nêu ra những vướng mắc còn tồn tại của quy định pháp luật về quyền tranh tụng. Song, thông qua nghiên cứu, người viết đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quyền tranh tụng rong tố tụng dân sự.

 

 

Tác giả: Trầm Hửu Lộc, Diệp Huyền Thảo (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 75Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề tài nghiên cứu chủ yếu phân tích quy định pháp luật về quyền chuyển đổi giới tính trong Bộ Luật dân sự và một số quốc gia trên thế giới. Đồng thời làm rõ nhu cầu, thực trạng hiện nay về chuyển đổi giới tính và hạn chế, thiếu sót của pháp luật về quyền chuyển đổi giới tính. Bên cạnh đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật về Quyền chuyển đổi giới tính trong BLDS 2015 và những quy định pháp luật khác có liên quan.

Mục tiêu cụ thể:

- Giúp cho người đọc hiểu được các khái niệm có liên quan đến Người chuyển giới, quyền chuyển đổi giới tính và những vấn đề lý luận chung liên quan đến đề tài nghiên cứu;

- Phân tích quy định của pháp luật Việt Nam về Người chuyển giới và quyền chuyển đổi giới tính. Trong đó tập trung vào quy định mới tại điều 37 Bộ luật Dân sự 2015 và những thay đổi về quyền nhân thân, hệ quả pháp lý của Người chuyển giới sau khi đã chuyển đổi giới tính ;

- Giúp người đọc nhận biết được tình hình về Người chuyển giới cũng như nhu cầu chuyển đổi giới tính và những khoảng trống pháp lý mà Người chuyển giới đang phải đối mặt. Đồng thời đề xuất một số giải pháp trong việc xây dựng hệ thống các quy định pháp luật về công nhận quyền chuyển đổi giới tính.

 

 

Tác giả: Nguyễn Mộng Thương, Phan Minh Giới (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 78Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật nhìn nhận thật xác thực vấn đề pháp lý về người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đề xuất các định hướng, giải pháp nâng cao pháp luật về người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn trong xu thế hội nhập và đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa để pháp luật là công cụ quản lý xã hội hữu hiệu vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung và quy định pháp luật làm sáng tỏ: khái niệm, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của pháp luật về người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn; ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này;

- Mô tả, phân tích, đánh giá được thực trạng pháp luật về người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn ở Việt Nam hiện nay;

- Nghiên cứu, đề xuất một số định hướng, đưa ra những giải pháp thiết thực cho tình hình pháp luật về người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn.

 

Tác giả: Châu Ngọc Cẩm, Dương Thị Mỹ Ngọc (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 79Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Khóa luận tập trung nghiên cứu về các quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ và các luật có liên quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu Việt trong hoạt động M&A như khái niệm nhãn hiệu theo luật quốc gia và quốc tế, khái niệm hoạt động M&A, chức năng của nhãn hiệu cũng như ý nghĩa của việc bảo hộ nhãn hiệu Việt trong hoạt động M&A. Đồng thời, nghiên cứu thực trạng thông qua một số vụ việc cụ thể, từ đó đưa ra những nhận xét đánh giá và đề xuất một số hướng giải pháp nhằm bảo hộ, duy trì và phát triển nhãn hiệu Việt trên thị trường trong hoạt động M&A của các doanh nghiệp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn