foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Mộng Thương, Phan Minh Giới (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 78Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật nhìn nhận thật xác thực vấn đề pháp lý về người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đề xuất các định hướng, giải pháp nâng cao pháp luật về người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn trong xu thế hội nhập và đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa để pháp luật là công cụ quản lý xã hội hữu hiệu vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung và quy định pháp luật làm sáng tỏ: khái niệm, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của pháp luật về người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn; ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này;

- Mô tả, phân tích, đánh giá được thực trạng pháp luật về người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn ở Việt Nam hiện nay;

- Nghiên cứu, đề xuất một số định hướng, đưa ra những giải pháp thiết thực cho tình hình pháp luật về người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn