foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trầm Hửu Lộc, Diệp Huyền Thảo (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 75Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề tài nghiên cứu chủ yếu phân tích quy định pháp luật về quyền chuyển đổi giới tính trong Bộ Luật dân sự và một số quốc gia trên thế giới. Đồng thời làm rõ nhu cầu, thực trạng hiện nay về chuyển đổi giới tính và hạn chế, thiếu sót của pháp luật về quyền chuyển đổi giới tính. Bên cạnh đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật về Quyền chuyển đổi giới tính trong BLDS 2015 và những quy định pháp luật khác có liên quan.

Mục tiêu cụ thể:

- Giúp cho người đọc hiểu được các khái niệm có liên quan đến Người chuyển giới, quyền chuyển đổi giới tính và những vấn đề lý luận chung liên quan đến đề tài nghiên cứu;

- Phân tích quy định của pháp luật Việt Nam về Người chuyển giới và quyền chuyển đổi giới tính. Trong đó tập trung vào quy định mới tại điều 37 Bộ luật Dân sự 2015 và những thay đổi về quyền nhân thân, hệ quả pháp lý của Người chuyển giới sau khi đã chuyển đổi giới tính ;

- Giúp người đọc nhận biết được tình hình về Người chuyển giới cũng như nhu cầu chuyển đổi giới tính và những khoảng trống pháp lý mà Người chuyển giới đang phải đối mặt. Đồng thời đề xuất một số giải pháp trong việc xây dựng hệ thống các quy định pháp luật về công nhận quyền chuyển đổi giới tính.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn