foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Mai Ly, Trần Thị Ngọc Hiếu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 64Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Làm sáng tỏ những quy định của pháp luật có liên quan đến chế định xóa án tích và đánh giá thực trạng việc áp dụng những quy định này trong cuộc sống. Trên cơ sở đó, nêu lên những quan điểm, giải pháp nhằm khắc phục những bất cập trong việc áp dụng pháp luật về xóa án tích giai đoạn hiện nay. Đồng thời góp phần vào nguồn tài liệu làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn