foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Sê Ha; ThS. Ngô Phú Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.932/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu và đi đến việc xác định các phương thức vay mượn trong lĩnh vực y khoa của tiếng Khmer. Cung cấp những cứ liệu đáng tin cậy cho lý thuyết tiếp xúc ngôn ngữ mà cụ thể là vấn đề vay mượn từ thuộc lĩnh vực y khoa. Hơn nữa, khóa luận cung cấp các tư liệu phục vụ cho các đề tài có liên quan. Có nhìn nhận ban đầu về xu hướng vay mượn từ trong tiếng Khmer hiện nay.

 

Tác giả: Thạch Oanh Na; ThS. Thạch Ngọc Châu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 47Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959786/ N100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định đặc điểm, cấu tạo và chức năng của lớp từ biệt ngữ trong nghi lễ cúng bái của người Khmer. Mục tiêu đề tài nhằm góp phần làm sáng tỏ đặc điểm về từ ngữ, tính đặc trưng về ngôn ngữ góp phần chứng minh tính phong phú về ngôn ngữ Khmer cũng góp phần bảo tồn phát huy từ vựng tiếng Khmer.

 

Tác giả: Thạch Thị Minh Thi; Nguyễn Thị Thoa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 45Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.9220143/ Th300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về cách tri nhận, phương thức biểu đạt nghĩa qua lớp từ chỉ trạng thái tâm lí trong tiếng Khmer. Mô tả cách tri nhận và phương thức biểu đạt nghĩa của người Khmer qua lớp từ chỉ trạng thái tâm lý.

 

Tác giả: Thạch Ngọc Quý; ThS. Thạch Ngọc Châu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.932/ Qu600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu câu đơn trong tiếng Khmer. Phân loại cấu trúc câu đơn trong tiếng Khmer. Phân tích đặc điểm, cấu tạo, các chức năng của câu đơn trong tiếng Khmer. Đề xuất về việc sử dụng các loại câu trong văn bản tiếng Khmer cho phù hợp. Qua đó góp phần làm nổi bật về ngữ pháp tiếng Khmer.

 

Tác giả: Dương Văn Minh; Thạch Sa Phone (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.932/ M312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định chức năng và phạm vi sử dụng uyển ngữ trong tiếng Khmer: Xác định các chức năng của uyển ngữ trong tiếng Khmer, xác định phạm vi sử dụng của uyển ngữ trong tiếng Khmer

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn