foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Thị Út Minh; ThS. Nguyễn Thị Thoa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.609597/ M312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định cách tri nhận thế giới của người Khmer qua việc xác định đặc điểm nhận diện về sự vật khi đố; xác định "cách nhìn thế giới" của người Khmer thông qua liên tưởng so sánh giữa các sự vật, hiện tượng trong câu đố.

 

Tác giả: Hứa Quan Chênh; Thạch Thị Om Na Ra (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.922/ Ch256. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này tập trung nghiên cứu về loại từ giữa hai ngôn ngữ Việt – Khmer và các vấn đề đối dịch, nhằm cung cấp một kiến thức về song ngữ của ngôn ngữ Việt – Khmer.

 

Tác giả: Kim Thị Chanh Tha; Thạch Sê Ha (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 51Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.932/ Th100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ bản chất, đặc điểm về mối tương quan và cơ cấu ngữ nghĩa của hệ thống từ trái nghĩa tiếng Khmer dưới khía cạnh ngữ nghĩa học.

Tác giả: Thạch Thị Tha Qui; Thạch Sê Ha (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 42Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.932/ Qu300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về vai trò của hư từ tiếng Khmer trong việc hình thành thông báo – phát ngôn và tầm quan trọng của chúng trong việc thực hiện chức năng thông báo.

 

Tác giả: Ngô Trọng Lâm; Thạch Ngọc Châu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 41Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.932/ L120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

So sánh tìm ra những sự tương đồng, khác biệt trong cách thành lập động từ giữa hai ngôn ngữ Khmer và Việt. Tìm ra điểm tương đồng và dị biệt cũng như điểm dư trội hay khuyết vắng trong cách thành lập động từ giữa hai ngôn ngữ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn